Difference between revisions of "Korobeiniki"

From Video Game Music Preservation Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Line 20: Line 20:
 
| [[Hirokazu Tanaka]]
 
| [[Hirokazu Tanaka]]
 
|  
 
|  
| [[GBM]]
+
| [[GB]]
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-

Revision as of 11:20, 25 October 2014

Korobeiniki
Composer Anonymous
Released 18??-??-??

Korobeiniki (a.k.a Tetrs Theme) is a russian folk song, first mentioned by Yakov Progozhii in 1898.

The many variants of the text of this song are arragement of the beginning Nikolai Nekrasov's poem "Korobeiniki" by 1861 year.

Games

Released

Game

Arranger

Length

Format

Listen

1989-??-?? Tetris (GBA) Hirokazu Tanaka GB
2012-??-?? Minecraft Note Block Studio (W32) Hirokazu Tanaka, Fluffy25656 NBS

Lyrics

There are many variants of lyrics because the folk nature of this song. However, the most popular is:

Russian lyrics Transliteration English translation
1 Ой полным полна моя кoробушка
Есть и ситец, и парча.
Пожалей, душа-зазнобушка,
Молодецкого плеча.
Oy polnym polna mоya korobushka
Yest' i sitets i parcha.
Pozhaley, dusha-zaznobushka,
Molodetskogo plecha.
Oh, my crate is so full,
I've got chintz and brocade.
Take pity, oh sweety,
Of this lad's shoulder
2 Выйду, выйду в рожь высокую,
Там до ночки погожу,
Как завижу черноокую,
Все товары разложу.
Vyydu, vyydu v rozh' vysokuyu,
Tam do nochki pogozhu,
Kak zavizhu chernookuyu,
Vse tovary razlozhu.
I will, I will go out into the tall rye,
I will wait there till the night comes,
Once I see the dark-eyed lass,
I will showcase all my goods.
3 Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись,
Подставляй-ка губки алые,
Ближе к молодцу садись.
Tseny sam platil nemalyye,
Ne torguysya, ne skupis',
Podstavlyay-ka gubki alyye,
Blizhe k molodtsu sadis'.
I paid no small price myself,
So don't bargain or be stingy,
Bring your scarlet lips to me,
Sit closer to this fine lad.
4 Вот уж пала ночь туманная,
Ждёт удалый молодец...
Чу, идёт! – пришла желанная,
Продаёт товар купец.
Vot uzh pala noch' tumannaya,
Zhdyot udalyy molodets.
Chu, idyot! – prishla zhelannaya,
Prodayot tovar kupets.
The foggy night has already come,
The daring lad is awaiting,
Hark, it's her! The desired one has come,
The merchant is selling his goods.
5 Катя бережно торгуется,
Всё боится передать,
Парень с де́вицей целуется,
Просит цены набавлять.
Katya berezhno torguyetsya
Vsyo boitsya peredat',
Paren' s devitsey tseluyetsya,
Prosit tseny nabavlyat'.
Katya is haggling with care,
She is afraid to pay too much,
A lad is kissing his lass,
Asking her to raise the price.
6 Знает только ночь глубокая,
Как поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!
Znayet tol'ko noch' glubokaya,
Kak poladili oni.
Raspryamis' ty, rozh' vysokaya,
Taynu svyato sokhrani!
Only the deep night knows,
What they agreed upon.
Straighten up now, oh tall rye,
And keep their secret scrupulously!
7 Ой, легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенёк.
Oy legka legka korobushka
Plech ne rezhet remeshok
A vsego vzyala zaznobushka,
biryuzovyy perstenyo
Oh, my crate is so light;
The strap is no longer cutting into my shoulders!
And all my lass took
Was one turquoise ring.
8 Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок – рубашку белую
Подпоясать в сенокос...
Dal ey sittsu shtuku tseluyu,
Lentu aluyu dlya kos,
Poyasok – rubashku beluyu
Podpoyasat' v senokos...
I had given her a whole piece of calico,
A scarlet ribbon for her braids,
A little belt—the white shirt
To strap on while haymaking.
9 Все поклала ненаглядная
В короб, кроме перстенька:
«Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!»
Vse poklala nenaglyadnaya
V korob, krome persten'ka:
"Ne hochu hodit' naryadnaya
Bez serdechnogo druzhka!"
The sweet one put everything
back into the box, but for the ring:
"I do not want to go around dressed up
Without a fiancé!"
10 То-то, дуры вы, молодочки!
Не сама ли принесла
Полуштофик сладкой водочки?
А подарков не взяла!
To-to, dury vy, molodochki!
Ne sama li prinesla
Polushtofik sladkoy vodochki?
A podarkov ne vzyala!
Oh, you foolish young ones!
Did she herself not bring
The half-flask of sweet vodka?
And she did not take the gifts!
11 Так постой же! Нерушимое
Обещаньице даю:

Опорожнится коробушка,
На Покров домой приду
И тебя, душа-зазнобушка,
В божью церковь поведу!"
Tak postoy zhe! Nerushimo
Obeshchanʹitse dayu:

Oporozhnitsya korobushka,
Na Pokrov domoy pridu
I tebya, dusha-zaznobushka,
V bozhʹyu tserkovʹ povedu!"
So stay right here!
An unbreakable promise I give:

Once I empty the crate,
I'll return home,
And you, my Sweetheart,
To God's church I will lead!
12 Вплоть до вечера дождливого
Молодец бежит бегом
И товарища ворчливого
Нагоняет под селом.
Vplotʹ do vechera dozhdlivogo
Molodets bezhit begom
I tovarishcha vorchlivogo
Nagonyaet pod selom.
All through the rainy night,
The young man runs,
And catches up to a grumbling comrade
in the village.
13 Старый Тихоныч ругается:
"Я уж думал, ты пропал!"
Ванька только ухмыляется -
Я-де ситцы продавал!
Staryy Tihonych rugaetsya:
"Ya uzh dumal, ty propal!"
Van'ka tol'ko uhmylyaetsya -
Ya-de sittsy prodaval!
Old Tihonych swears:
"I really thought you were gone!"
Vanka only smirks-
I sold the chintz!